Stöd i skolan

Har du rätt till stöd i skolan?

När man går på grundskolan och gymnasiet så är det inte helt säkert att man har koll på sina rättigheter. Skyldigheterna nämns ofta: kom i tid till lektionerna, genomför uppgifter och prov enligt betygskraven, bete dig schysst mot dina klasskamrater etc. Vi i vilja har upplevt att många inte vet vilka rättigheter man har vilket därför bidrar till att det är svårt att ställa krav på skolan. Detta framkommer enligt skollagen:

Att alla elever har rätt till ledning och stimulans under sin skoltid. Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. Man kan skilja på extra anpassningar och särskilt stöd.

  • Extra anpassningar: Om en elev behöver anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska skolan erbjuda detta. I skollagen beskriver man detta som att om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen ska skolan ge stöd i form av extra anpassningar. Exempel på detta kan vara stöd i att planera och strukturera, tydliga instruktioner, anpassade läromedel samt en speciallärare som arbetar med eleven under viss tid.
  • Särskilt stöd: Skulle det vara så att extra anpassningar inte räcker eller bedöms vara otillräckliga ska rektorn utreda om eleven behöver särskilt stöd. Rektorn ska utreda en elevs behov om denne uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd så ska ett åtgärdsprogram tas fram vilket är en skriftlig, konkret plan över vilket särskilt stöd eleven behöver för att nå kunskapskraven. Detta ska följas upp. Detta innebär mer omfattande insatser som ofta är mer varaktiga. Det kan till exempel vara regelbunden kontakt med en speciallärare under längre tid, placering i en särskild undervisningsgrupp eller en elevassistent som stöttar eleven.

Kom ihåg: Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver!